ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ნორმატიული აქტები

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 18 აპრილის ბრძანებულების საფუძველზე დაარსდა. აკადემიის ძირითადი მიზანია ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა, სტაჟიორთა, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.

აკადემიის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების დეტალურად გასაცნობად იხილეთ თანდართული ინფორმაცია.
 

 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შექმნის შესახებ

სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დებულება
 


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია