რას გთავაზობთ

Ms. PowerPoint; Ms. Word (სიღრმისეულად)

საოფისე პროგრამების გაღრმავებული შესაძლებლობების ეფექტური გამოყენება, ტექსტური ინფორმაციის დამუშავებისა დაპრეზენტაციის შექმნისას.

Microsoft Word 

 • ინტერფეისისმიმოხილვა
 • ტექსტებთან მუშაობა
 • ტექსტის ელემენტები და ფრაგმენტები
 • გვერდის მახასიათებლები
 • ჩანართი View
 • ცხრილები ( Tables)
 • სტილები -  ეფექტურიფორმატირებისსაშუალებები
 • ილუსტრაციები
 • გვერდის ელემენტები
 • მრავალფურცლიანი დოკუმენტი
 • დაფორმატების დამატებითი საშუალებები
 • ბეჭდვა
 • დოკუმენტის საინფორმაციო პანელის გამოყენება

MS PowerPoint

 • თემატური პრეზენტაციისშექმნა, შაბლონისგამოყენება
 • სლაიდისმაკეტი,  მისიგამოყენება  და  შეცვლა
 • სლაიდზე ტექსტის, ცხრილის, ნახატის, გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და დაფორმატება
 • ანიმაციური სქემები და მათი გამოყენება
 • სლაიდშორისი გადასვლებისა და დროითი ინტერვალების დაყენება
 • პრეზენტაციაში მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმი, სლაიდების დალაგება
 • Slide Show, Presenter View
 • Hyperlinks და მართვის ღილაკები
 • სლაიდი სოსტატიკოლონტი ტულები
 • პრეზენტაციისშენ ახვა და პუბლიკაცია
 • მულტიმედია საშუალებები პრეზენტაციაში (ხმის დადება, ვიდეო ფაილები,  მუსიკალური ფონი და სხვა).

 

 • ოფისის თანამშრომლები, რომელთაც ევალებათ ოქმებთან, ხელშეკრულებებთან, ბროშურებთან მუშაობა. ასევე, შინაარსიანი და ეფექტური პრეზენტაციების შექმნა.