რას გთავაზობთ

ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში (სრული კურსი)

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

 

აღნიშნული კურსის მიზანია მსმენელებსშეასწავლოს საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფინანსური აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების  ძირითადი ელემენტები და მეთოდები.

 

  • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები და ანგარიშთა გეგმა  
  • ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების აღრიცხვა
  • გადასახადების აღრიცხვა; არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა
  • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
  • დაფინანსება და კაპიტალი
  • ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების და დანართი ფორმების მომზადება
  • საჯარო სექტორში დასაქმებული პირები,
  • დასაქმების მსურველი, ვისაც სურს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების შესწავლა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორის სტანდარტების გამოყენებით.