რას გთავაზობთ

ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა

სწრაფი ტემპი ითხოვს სწრაფ განვითარებას, რაშიც აუცილებლად ჩართული უნდა იყოს უწყების თითოეული რგოლი, წარმოდგენილი ამ რგოლის მენეჯერით. თანამედროვე მართვაში მენეჯერებს ცვლილებების აგენტებადაც მოიხსენიებენ.

კურსის მიზანია, რომ წორედ ეს როლი და შესაძლებლობა გაიაზროს და გაითავისოს თითოეულმა მენეჯერმა, ისევე, როგორც დაინახოს და დარწმუნდეს ცვლილების, როგორც ორგანიზაციის განვითარების განმაპირობებელი ფაქტორის აუცილებლობაში.

  • პროექტის მენეჯმენტი

ცალკეული ეტაპები და ფაზები

  • სიახლე/ცვლილება, როგორც პროექტი

სტრატეგიული დაგეგმვა

„სთეიკჰოლდერების“ ანალიზი

დაბრკოლებების/რისკების ანალიზი

გეგმა A და გეგმა B

საოპერაციო გეგმა

კომუნიკაცია

მარკეტინგი

 

  • საჯარო უწყების საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერები