რას გთავაზობთ

ქონების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო კანონმდებლობის და IFRS-ის მიხედვით

კურსის მიზანია, მსმენელბმა მიიღონ ინფორმაცია როგორ, რა ღირებულებით უნდა გამოიანგარიშონ ქონების გადასახადი, რა შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ საბაზრო ფასი და რა შემთხვევაში საბალანსო ღირებულება, როგორ ვისარგებლოთ კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათებით სწორად და როგორ განვსაზღვროთ ბასს-ების გამოყენებით სწორი საბალანსო ღირებულება, მათ შორის განსაკუთრებულ აქტივში სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯების (საპროცენტო ხარჯი, საკურსო სხვაობა) კაპიტალიზება 

  • საგადასახადო  შეღავათები
  • ქონების გადასახადი
  • ბუღალტრები
  • მეწარმე ფიზიკური პირები
  • საწარმოთა და ორგანიზაციათა წარმომადგენელები