რას გთავაზობთ

საგადასახადო დეკლარაციების შევსების წესი და პირადი აღრიცხვის ბარათი

კურის მიზანია, დაინტერესებული პირები გაეცნონ მოქმედ კანონმდებლობასთან მიმართებით საგადასახადო დეკლარაციებისსწორად შევსების წესს. ასევე, გაეცნონ პირადი აღრიცხვის ბარათზე მონაცემთა გატარების სპეციფიკას.  

  • საშემოსავლო გადასახადის დეკლაციის შევსების წესი
  • განაცემთა ინფორმაციის შევსების წესი
  • ქონების გადასხადის დეკლარაციის შევსების წესი (ფიზიკური პირის ქონება, საწარმოს ქონება)
  • მცირე ბიზნესის დეკლარაციის შევსების წესი
  • დღგ-ს დეკლარაციის შევსების წესი
  • მოგების დეკლარაციის შევსების წესი
  •  პირადი აღრიხვის ბარათების წარმოების წესი
  • ერთიანი სახაზინო კოდი

 

  • ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელი პირი, რომელიც საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებისათვის იყენებს შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სერვისებს. (ახდენს დეკლარირებას)

სასურველია საგადასახადო კანონმდებლობაში საბაზისო ცოდნა.