რას გთავაზობთ

შიდა აუდიტის როლი საჯარო ფინანსების მართვისა და ადმინისტრაციული სისტემის რეფორმის ფარგლებში

კურსის მიზანია, საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორებს გააცნოს ორი სხვადასხვა რეფორმის (ესენია: საჯარო ფინანსებისა და საჯარო ადმინისტრაციის მართვის რეფორმა) საერთო და სპეციფიკური მიზნები, მასში მონაწილე მხარეები და ამ უკანასკნელთა როლები, რეფორმის მიღწეული პროგრესი და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით შესთავაზოს მათ შიდა აუდიტის ოპტიმალური როლი და მანდატი მ.შ. შიდააუდიტორული მომსახურებების გაწევის სტრატეგია და მიდგომები.

  • საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა და მისი ძირითადი ელემენტები - ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის რეფორმის ადგილი საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმაში
  • საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმა და მისი ძირითადი მიღწევები. საჯარო მმართველობის რეფორმის როლი საჯარო ადმინისტრაციის სისტემაში. მმართველობითი სტრუქტურები და სისტემები. ორგანიზაციული დაგეგმვა და შედეგიანობის მონიტორინგის სისტემები
  • შიდა აუდიტის საქმიანობის ოპტიმალური სტრატეგია

 

  • როგორც ცენტრალური მთავრობის, ისე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანიზაციების შიდა აუდიტის სუბიექტის ხელძღვანელობისათვის
  • ამ რეფორმებში ჩართული მაღალი მმართველობითი და მენჯერული რგოლების ხელმძღვანელებისათვის.