ჩვენ შესახებ

მაია ბერიანიძე

რეგიონული სამსახურის პროექტების კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

M.Berianidze@mof.ge

განათლება

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასკი

სოციალურ მეცნიერებათა - ბაკალავრი

ეკონომისტი, ბუღალტრული აღრიცხვა, კონტროლი და აუდიტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თბილისის საფინანსო ეკონომიკური კოლეჯი

ბაკალავრი

საქმიანობა

საქმისწარმოების კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

 2010 - დღემდე

სტატიების მომზადება სხვადასხვა რუბრიკებისათვის, კავკასუს ონლაინის ბაზაზე არსებული ინტერნეტ ჟურნალი

03.2008 - 11.2009

სტაჟიორი, ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

02.2005 - 08.2005

კვალიფიკაცია

სტრესის მართვა და ემოციური სტაბილურობა, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ემოციური ინტელექტის განვითარება, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

მოლაპარაკების წარმოება, არგუმენტირებული მსჯელობა, დარწმუნების უნარ-ჩვევები, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

მოსმენისა და წარმატებული უკუკავშირის უნარის განვითარება და გამოყენება, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ინოვაციური სისტემების მენეჯმენტი, ელექტრონული ცირკულაცია

ინოვაციური სისტემების მენეჯმენტი, ელექტრონული კატალოგიზაცია და კლასიფიკაცია,

კადრების აყვანის და შერჩევის ტრენინგი, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

ადამიანური რესურსების მართვის ტრენინგი, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

კომპიუტერული უნარ-ჩვევების განვითარება, სსიპ-ფინანსთა სამინისრტოს აკადემია,

ეფექტური მომსახურება, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

ადმიანური რესურსების მართვა, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

პროექტების მართვა, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია,

ენები

ქართული

რუსული