ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა ცოდნის განვითარებასა და პროფესიული უნარების განმტკიცებას, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზების შესაძლებლობების გაზრდას.

აკადემია სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის სანდო პარტნიორია სასურველი სწავლებისა და საჭირო უნარების განვითარების უზრუნველყოფაში. ჩვენ ვზრუნავთ აღნიშნულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, ვაწვდით მათ აუცილებელ ცოდნას და გამოცდილებას ეკონომიკური თუ ფინანსური მიმართულებით. მოთხოვნის შემთხვევაში კი ვახორციელებთ სხვა პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართულ სასწავლო ხასიათის პროექტებს.

აკადემია თანამშრომლობს მაღალკვალიფიციურ ტრენერებსა და დარგის ექსპერტებთან, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სპეციალისტებთან, რათა საზოგადოებას შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, პრაქტიკული, მოქნილი და მსმენელთა მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროგრამები.

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ 2015-2020 წლების სტრატეგია შეიმუშავა დაგროვებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე, დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით და მომავალი პრიორიტეტების გათვალისწინებით. მასში ასახულია როგორც აკადემიის თოთოეული თანამშრომლის, ისე ფინანსთა სამინისტროსა და საერთაშორისო პარტნიორთა წარმომადგენლების მოსაზრებები. 

აკადემიის თანამშრომლებს კარგად გვესმის მუდმივად ცვალებად გარემოში უწყვეტი განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სწავლების მნიშვნელობა, რაც, თავისთავად, გულისხმობს მზარდ მოტივაციას, ინოვაციურ მიდგომებს, სამუშაოს ოპტიმიზაციასა და მეტ მოქნილობას. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ მომსახურების სრულყოფასა და გაუმჯობესებაზე, სწავლების დახვეწილი და თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვასა და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებაზე. 

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 2015-2020 წლების სტრატეგიაში ჩამოყალიბებულია ხედვა, მისია და პრიორიტეტული მიზნები, ამ მიზნების განსახორციელებლად დაგეგმილი ღონისძიებები. მათი მიღწევა ხელს შეუწყობს ადამიანური რესურსების შესაძლებლობებისა და პოტენციალის განვითარებას. 

აკადემიის სტრატეგია განიხილავს აკადემიის მუშაობასთან დაკავშირებულ ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებას, მათი უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობებს. განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურა, კვალიფიციური და მოტივირებული თანამშრომლები, სწორად დაგეგმილი საქმიანობა, საერთაშორისო პარტნიორებთან მუდმივი თანამშრომლობა და მხარდაჭერა ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან არის 2015 - 2020 წლების სტრატეგიული მიზნების სრულად მიღწევის გარანტი. 

აკადემია განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ყველა ექსპერტს, რომლებმაც კონსულტაციები გაგვიწიეს სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ევრო-კავშირის მიერ დაფინანსებულ საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის „ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ფინეთის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტისა (HAUS) და  ესტონეთის უსაფრთხოების მეცნიერებათა აკადემიის საჯარო სამსახურების განვითარებისა და გადამზადების ცენტრთან (ATAK) თანამშრომლობით.