აკადემიის მისია

აკადემიის მისია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია წარმოადგენს თანამედროვე საგანმანათლებლო ცენტრს, რომელიც უზრუნველყოფს  პროფესიონალიზმის ამაღლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

აკადემია აძლიერებს საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა პროფესიულ უნარებსა და შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს ფინანსთა სამინისტროს რეფორმების დანერგვას მაღალი ხარისხის სასწავლო პროგრამების, ტრენინგებისა და პროექტების განხორციელების გზით.

აკადემია ხელს უწყობს სწავლისა და განვითარებისათვის საჭირო სერვისების გაძლიერებას, როგორც ფინანსთა სამინისტროში, ისე მის დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში.