აკადემიის სტრატეგია

აკადემიის სტრატეგია

სტრატეგიული მიზნები

1) აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა ცოდნის განვითარებასა და პროფესიული უნარების განმტკიცებას, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზების შესაძლებლობების გაზრდას.

2) აკადემია გახდება სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის სანდო პარტნიორი სასურველი სწავლებისა და საჭირო უნარების განვითარების უზრუნველყოფაში. აკადემია იზრუნებს აღნიშნულ  ორგანიზაციებთან   თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მიაწოდებს მათ აუცილებელ ცოდნას და გამოცდილებას ეკონომიკური თუ ფინანსური მიმართულებით. მოთხოვნის შემთხვევაში კი განახორციელებს სხვა პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართულ სასწავლო ხასიათის პროექტებს.

3) აკადემია განამტკიცებს თანამშრომლობას მაღალკვალიფიციურ ტრენერებსა და დარგის ექსპერტებთან, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სპეციალისტებთან, რათა საზოგადოებას შესთავაზოს მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, პრაქტიკული, მოქნილი და მსმენელთა მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროგრამები.

4) აკადემია საზოგადოებას შესთავაზებს ახალ პროდუქტებსა და სერვისებს თანამედროვე მეთოდებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შეინარჩუნებს და სრულყოფს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ხარისხის მართვის სისტემას.

5) აკადემია თავისი თანამშრომლებისთვის შექმნის ჯანსაღ, კომფორტულ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, ხელს შეუწყობს შესაძლებობებისა და უნარების სრულად გამოყენებაში, უზრუნველყოფს მათ პროფესიულ ზრდას და ამგვარად აამაღლებს მოტივაციასა და შრომის ნაყოფიერებას. აკადემია იქნება მუდმივად სასურველი სამუშაო ადგილი.

6) აკადემია გახდება რეგიონალური ცენტრი ფინანსური მიმართულების პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაზიარების სფეროში. გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან გამოცდილების გაცვლის,  სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვისა და ერთობლივი სასწავლო პროექტების  განხორციელების მიზნით. 

სამოქმედო გეგმა


მიზანი N1. აკადემია უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა ცოდნის განვითარებასა და პროფესიული უნარების განმტკიცებას, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და თვითრეალიზების შესაძლებლობების გაზრდას.

აღნიშნული მიზნის განსახორციელებლად აკადემია:  

სთავაზობს ფინანსთა სამინისტროს, როგორც აკადემიის ყველაზე პრიორიტეტულ სამიზნე აუდიტორიას, სპეციალიზებულ სასწავლო კურსებსა და სერვისებს, ზრუნავს სამინისტროს თანამშრომელთაცოდნისამაღლებისა და პროფესიული უნარების განვითარებაზე;

ხელს უწყობს სწავლების საჭიროებათა ანალიზის განხორციელებას, სთავაზობს მოთხოვნებზე მორგებულ და შედეგებზე ორიენტირებულსასწავლო კურსებს;

უზრუნველყოფს სემინარების, კონფერენეციების, სამუშაო შეხვედრებისა და სხვა სასწავლო ხასიათის პროექტების განხორციელებას შედეგის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით.

მიზანი N2. აკადემია გახდება სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის სანდო პარტნიორი სასურველი სწავლებისა და საჭირო უნარების განვითარების უზრუნველყოფაში. აკადემია იზრუნებს აღნიშნულ  ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, მიაწოდებს მათ აუცილებელ ცოდნასა და გამოცდილებას ეკონომიკური თუ ფინანსური მიმართულებით. მოთხოვნის შემთხვევაში კი განახორციელებს პროფესიული უნარების განვითარებაზე მიმართულ სასწავლო ხასიათის პროექტებს.

აღნიშნული მიზნის განსახორციელებლად აკადემია:  

შესთავაზებს ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზს მიზნობრივი აუდიტორიის საჭიროებებისა და მოთხოვნების  გამოსავლენად, რაც ზრდის სწავლების შედეგის ეფექტურობას და იძლევა პროფესიული უნარების განვითარების რეალურ შესაძლებლობას;

გააღრმავებს თანამშრომლობას სახელმწიფო დაწესებულებებთან, შესთავაზებს მათ საჭიროებებზე მორგებულ სასწავლო პროგრამებს, უმთავრესად,აკადემიის პრიორიტეტული მიმართულებებით:ფინანსები, საბიუჯეტო ბუღალტერია, აუდიტი, საგადასახადო, ასევე, მენეჯმენტისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების კუთხით;

ბიზნეს სექტორთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის გასაღვივებლად, შეიმუშავებს მარკეტინგულ ბიზნეს გეგმას, დანერგავს ეფექტური კომუნიკაციის მექანიზმებს;

საკადრო რესურსების სწორად შერჩევისა და გადანაწილების მიზნითდაინტერესებულ ორგანიზაციებს შესთავაზებს როგორც პიროვნულ-პროფესიულ, ისე შესაძლებლობების კვლევის ტესტებს.

მიზანი N3. აკადემია განამტკიცებს თანამშრომლობას მაღალკვალიფიციურ ტრენერებსა და დარგის ექსპერტებთან, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის სპეციალისტებთან, რათა საზოგადოებას შესთავაზოს მაღალი ხარისხის, თანამედროვე, პრაქტიკული, მოქნილი და მსმენელთა მოთხოვნებზე მორგებული სასწავლო პროგრამები.

აღნიშნულიმიზნისგანსახორციელებლადაკადემია:   

გააღრმავებს თანამშრომლობას ფინანსური სისტემის განვითარების პროცესში აქტიურად ჩართულ სპეციალისტებთან და დარგის ექსპერტებთან, გაავრცელებს მათ გამოცდილებასა და ცოდნას;

მოიზიდავს შესაბამისი პროფესიული დარგების ძლიერ და მოტივირებულ ახალ ტრენერებს;

სასწავლო პროცესში ჩართავს საერთაშორისო დონის ექსპერტებს საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით;

იზრუნებს პარტნიორი სპეციალისტებისთვის კომფორტული და სტაბილური სამუშაო გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებაზე მათი მოტივაციის გაზრდისა და,საჭიროების შემთხვევაში, ტრენერის პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

მიზანი N4. აკადემია საზოგადოებას შესთავაზებს ახალ პროდუქტებსა და სერვისებს თანამედროვე მეთოდებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შეინარჩუნებს და სრულყოფს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ხარისხის მართვის სისტემას.  

აღნიშნული მიზნის განსახორციელებლად აკადემია:  

საზოგადოებას შესთავაზებს ელექტრონულ სასწავლო პროგრამებს ეფექტურობის, მოქნილობისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; 

საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავებს სასწავლო პროგრამებსა და მასალებს;

დანერგავს მონიტორინგის სისტემას დამტკიცებული ხარისხის ინდიკატორების საფუძველზე;

განავითარებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით და შესთავაზებს დაინტერესებულ ორგანიზაციებს თანამედროვე და ინოვაციური მიდგომების (საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების) გამოყენებით;

მოახდენს საქმიანი პროცესების მუდმივ გადახედვასა და, საჭიროებისამებრ, შესწორებას, სტანდარტიზირებასა და სრულყოფას;

იზრუნებს ხარისხის მართვის სისტემის შენარჩუნებასა და მუდმივ გაუმჯობესებაზე სისტემური ციკლის საფუძველზე - დაგეგმვა, განორციელება, შეფასება და გაუმჯობესება.

მიზანი N5. აკადემია თავისი თანამშრომლებისთვის შექმნის ჯანსაღ, კომფორტულ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, ხელს შეუწყობს შესაძლებობებისა და უნარების სრულად გამოყენებაში, უზრუნველყოფს მათ პროფესიულ ზრდას და ამგვარად აამაღლებს მოტივაციასა და შრომის ნაყოფიერებას. აკადემია იქნება მუდმივად სასურველი სამუშაო ადგილი.

აღნიშნულიმიზნისგანსახორციელებლადაკადემია:   

უზრუნველყოფს თანამშრომელთა ხარისხიან უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას შეფასების ღია პროცედურების ჩამოყალიბების,პიროვნული აღიარებისა და გუნდური მუშაობის ხელშეწყობის გზით;

წაახალისებს აკადემიის განვითარებისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პერსონალის ჩართულობას;

იზრუნებს თითოეული თანამშრომლის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე დინამიური განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების გზით.

მიზანი N6. აკადემია გახდება რეგიონალური ცენტრი ფინანსური მიმართულების პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაზიარების სფეროში. გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან გამოცდილების გაცვლის,  სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვისა და ერთობლივი სასწავლო პროექტების  განხორციელების მიზნით. 

აღნიშნულიმიზნისგანსახორციელებლადაკადემია:    

განახორციელებს საერთაშორისო სასწავლო პროექტებს ქართველი და უცხოელი მსმენელებისთვის;

ხელს შეუწყობს გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლას საქართველოსა და უცხოურ პარტნიორ ქვეყნებს შორის; 

სამუშაო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით,აამაღლებს საერთაშორისო ცნობადობას საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და წარმატებების შესახებ. 

ხარისხის უზრუნველყოფა


აკადემიამ საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნების შესაბამისობაზე სერტიფიცირება 2012 წელს წარმატებით გაიარა და  ხარისხის მართვის სერტიფიკატის მფლობელი გახდა.

აკადემიაში დანერგილია ხარისხის მართვის სისტემა,რომელიც მიმართულია აკადემიის სერვისებისა და სასწავლო პროგრამების ხარისხის მუდმივი კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ, სამუშაო პროცესებისა და რესურების ეფექტურობის ზრდისაკენ.რეგულარულად კონტროლდება და ფასდება აკადემიის საქმიანობა და შესაბამისობა დადგენილ სტანდარტებსა და საერთაშორისო მოთხოვნებთან. შეუსაბამობების/ხარვეზების დაფიქსირების შემთხვევაში, ხდება შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების დადგენა და კონტროლი მათ შესრულებაზე.  

ხარისხის მართვის სერტიფიკატის მოპოვება და საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების დანერგვა აკადემიას ავალდებულებს მუდმივად იყოს ორიენტირებული მომხმარებლებზე, მომსახურების ხარისხის გაზრდასა და შიდა პროცესების ჩამოყალიბება-გაუმჯობესებაზე.