ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა; სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში; სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში.

ფიქრია თათარაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა.

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა; ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი; მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით.

 

კახა ურიადმყოფელი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები საჯარო სამსახურებში; სამართლებრივი წერა.

ლელა ყურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით.

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები;  საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა; დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე; ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში; (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის).

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით); ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის).

მაია ხოსიტაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ემოციური ინტელექტის განვითარება; პროფესიული სტრესის მართვა.

ეკატერინე ქარდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია; ევროპული ასოცირების პროცესი საქართველოში (პროფ. გ.ჭელიძესთან ერთად).

 

გიორგი მგელაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ციფრული მარკეტინგი; სოციალური მედია; ასევე, უძღვება საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრში ციფრული მარკეტინგის კურსებს.

იონა (ირაკლი) კიზირია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი; მოგების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესები; დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესები; ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესები; სასაქონლო მატერიალური ფასეულობებისა და ძირითად საშუალებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი და ინვენტარიზაციის შედეგების შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგება; საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო ორგანიზაციებში საგადასახადო ადმინისტრირება.

 

თენგიზ ჯოხაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

დაიწყე და მართე ბიზნესი, საინვესტიცო წინადადებების მომზადება; ტრენინგი ტრენესებისათვის საინვესტიცო წინადადებების მომზადებაში; ბიზნეს მოდელის შექმნა; პროექტების მართვა.