ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

• საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა

• სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში

• სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

ფიქრია თათარაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:   • შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:   • ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

კახა ურიადმყოფელი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:   • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი • სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები საჯარო სამსახურებში • სამართლებრივი წერა

ლელა ყურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

•    საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:   • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:   • ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით) • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)