ნორმატიული აქტები

ნორმატიული აქტები

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 18 აპრილის ბრძანებულების საფუძველზე დაარსდა. აკადემიის ძირითადი მიზანია ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა, სტაჟიორთა, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.

აკადემიის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების დეტალურად გასაცნობად იხილეთ თანდართული ინფორმაცია.