ჩვენ შესახებ

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის მენეჯერი

ელ. ფოსტა

T.Lolashvili@mof.ge

განათლება

ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსები, საბანკო და საგადასახადო საქმე, საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი

უმაღლესი განათლება 

09.1999 - 07.2004

საქმიანობა

ფინანსური უზრუნველყოფის მენეჯერი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროა აკადემია

06.2014 - დღემდე

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

01.2013 - 06.2014

შტატგარეშე თანამშრომელი, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

02.2012 - 01.2013

საფინანსო სამმართველო, სპეციალისტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

03.2007 - 02.2012

კვალიფიკაცია

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, საგადასახადო დეკლარაციების შევსების წესი და პირადი აღრიცხვის ბარათი

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრენერთა ტრეინინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ემოციური ინტელექტის განვითარება

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ფინანსური ანგარიშგების ფორმები - მათი შევსების წესი

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სახელმწიფო სერვისების თვითღირებულების გაანგარიშება

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების ( IPSAS) მიხედვით

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ელექტრონული ხაზინის მომსახურების სისტემა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, IPSAS-ი საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კომპიუტერული უნარ-ჩვევების განვითარება

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, პროექტების მართვა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, სახაზინო პროცედურები და ელექტრონული ხაზინის მომსახურების სისტემა

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული