ჩვენ შესახებ

თამარ პირტახია

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა

T.Pirakhia@mof.ge

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი

10.2008 - 07.2013

საქმიანობა

პროგრამების მართვის სამსახურის კოორდინატორი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

11.2013 - დღემდე

სასწავლო პროცესების მართვის სამსახური, პრაქტიკანტი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

10.2013 - 12.2013

კადრების ინსპექტორი, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

04.2011 - 01.2013

კვალიფიკაცია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ტრენერთა ტრენინგი

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, კომპიუტერული უნარ-ჩვევების გავნითარება

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, პროექტების მართვა

ენები

ქართული

ინგლისური

რუსული