რას გთავაზობთ

ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა "ORIS"

კურსის მიზანია, შეისწავლოთ ბუღალტრული პროგრამა ORIS-ის გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების ასახვა და ანალიზი

  • ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ელ. პროგრამის გამოყენებით
  • ანალიზური ანგარიშების გახსნისა და გატარების სწრაფად და მარტივად შესრულება
  • სააღრიცხვო ინფორმაციის დამუშავების წესებისა და პირობების დაცვა
  • ანალიზური ანგარიშების გახსნა და გატარება
  • საბუღალტრო ანგარიშებში ნაშთების გამოთვლა
  • დოკუმენტურად დადასტურებული მონაცემის საფუძველზე ბუღალტრული ჩანაწერების შესრულება

 

  • სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია როგორც საწარმოების, ასევე, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერიისთვის.