რას გთავაზობთ

IFRS for SME - სრული კურსი

კურსი წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების  მომზადების პროცესთან დაკავშირებული თემების კომბინაციას, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია თანამედროვე ბუღალტერებისა და ფინანსისტებისთვის, ასევე, მათთვის ვინც უშუალოდ ჩართულია ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში.

 

შესავალი, ძირითადი მოდულები

 • მცირე და საშუალო საწარმოები
 • კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები
 • მოდული 1. ფასს-ის კონცეფცია, სტრუქტურა და მიზანი.
 • მოდული 2. აქტივები.
 • მოდული 4. ვალდებულებები.
 • მოდული 5. კაპიტალი.
 • მოდული 6. დამატებითი მნიშვნელოვანი საკითხები

 

სამეურნეო ოპერაციებისა და მოვლენების აღრიცხვა:

 • მარაგები, ამონაგები, ძირითადი საშუალებები
 • არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა
 • სახელმწიფო გრანტები, სპეციალიზებული საქმიანობა
 • ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები, იჯარა

 

 შეფასებები:

 • საინვესტიციო ქონება
 • ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
 • აქტივების გაუფასურება
 • სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები

 

ანგარიშგებები:

 • სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება
 • ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
 • საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება, მოგების/ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
 • ფულადი ნაკადების ანგარიშგება; ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები; დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები
 • საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
 • ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
 • მსს ფასს-ზე გადასვლა

 

კონსოლიდაცია და მეკავშირე საწარმოები:

 • საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი
 • კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება
 • ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში
 • ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში

 

ფინანსური ინსტრუმენტები:

 • ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები
 • სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები
 • ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი
 • II და  III კატეგორიის საწარმოების  ბუღალტრები და ფინანსისტები
 • პირი, ვინც უშუალოდ ჩართულია ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში