რას გთავაზობთ

ინტეპრესონალური ურთიერთობების მართვა

კურსის მიზანია, კომუნიკაციის, საქმიანი მოლაპარაკების, კონფლიქტის მართვის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება. ეფექტური კომუნიკატორის განვითარება, რომელსაც აქვს ინტერპერსონალური კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები, მართავს გუნდურ პროცესებს და შიდა ორგანიზაციულ – ინფორმაციულ ნაკადებს. 

 • პიროვნებათაშორისი კომუნიკაცია
 • კომუნიკაციის კომპონენტები, ფაზები, მექანიზმები
 • ცალმხრივი და ორმხრივი კომუნიკაცია
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
 • შეცდომები საუბრისა და მოსმენისას
 • ურთიერთობის ტიპები
 • თვისებები, რომლებიც გვეხმარება ან ხელს გვიშლის ეფექტური ურთიერთობის დამყარებაში
 • ეფექტური საქმიანი ურთიერთობა (პარტნიორებთან,  თანამშრომლებთან და კლიენტებთან)
 • ნდობის მოპოვება, როგორც ეფექტურობის წინაპირობა
 • ასერტული კომუნიკაცია
 • კონფლიქტური სიტუაციების სტრუქტურა (წინაპირობები და სახეები)
 • კონფლიქტის დინამიკა, ჩართული მხარეების პოზიციები და ინტერესები
 • კონსტრუქციული და დესტრუქციული განწყობები და კონფლიქტურსი ტუაციაში ქცევის თავისებურებები;
 • კონფლიქტების აღქმის სტერეოტიპები;
 • კოფლიქტის აღმოჩენისა და გადაწყვეტის გზები
 • კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის ტექნიკები
 • კონსტრუქციული კრიტიკა

 

 • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი
 • მაღალი რგოლის მენეჯერები