რას გთავაზობთ

რისკების მართვა საგადასახადო აუდიტის საკითხებში

კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს ფინანსური და საგადასახადო საქმიანობის აღრიცხვის კონტროლი და მიმდინარე პროცესებში არსებული რისკების მართვა

ფინანსური აღრიცხვა:

 • ფინანსური ანგარიშგება - კომპანიის შეფასების ინსტრუმენტი, მისი მომხმარებლები და მომხმარებელთა ინტერესები
 • ფინანსური ანგარიშგების საჯაროობის მიკრო და მაკროეკონომკური ეფექტი
 • ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურა, მისი კომპონენტების ინფორმატიული როლი და მათი ურთიერთკავშირი
 • სააღრიცხვო ელემენტები, განმარტებები და კლასიფიკაცია
 • ბუღალტრული აღრიცხვა - ფინანსური ანგარიშგების წარმოების პროცესი, სააღრიცხვო პროცესის ეტაპები
 • ზოგიერთი ბუღალტრული ელემენტის სააღრიცხვო პრობლემა
 • ბუღალტერიის შუალედური და საბოლოო (წარსადგენი) უწყისები
 • ზოგიერთი მარტივი საკონტროლო ფორმულა და საანალიზო კოეფიციენტი

გადასახადები:

 • ბიზნესის მნიშვნელოვანი კომპონენტი - გადასახადები და მისი მართვა
 • ბუღალტერიის მთავარი როლი - საგადასახადო საქმეში და მისი კონტროლის მექნიზმები
 • საწარმოს კონტროლი, საგადასახადო პასუხისმგებლობის ზომები და მათი პრევენციის მექანიზმები
 • სასესხო ურთიერთობები მმართველ მენეჯმენტთან, ურთიერთდამოკიდებული პირები და მათი გავლენა
 • დივიდენდების, ხელფასების, პრემიების გაცემა, დამფუძნებელზე/დირექტორზე გაცემული თანხების მოძრაობა
 • საგადასახადო დეკლარირება, საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება, გადასახადისაგან განთავისუფლება, ურთიერთობა საგადასახდო ორგანოებთან
 • კაპიტალის მოძრაობა, მოგების განაწილება, აუცილებელი მოთხოვნები

 

 • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირები
 • საწარმოების ხელმძღვანელები, რომელთაც სურთ აკონტროლონ ფინანსური და საგადასახადო საქმიანობის აღრიცხვა