რას გთავაზობთ

საბაჟო გაფორმება და პროცედურები

კურსის მიზანია, მსმენელმა მიიღოს ცოდნა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად  დადგენილ საქონლის შემოტანა/ გატანის    საბაჟო პროცედურებზე და საქონლის გაფორმებაზე.

  • საქონლის შემოტანასა და გატანასთან  დაკავშირებული საბაჟო პროცედურები
  • საქონლის გაფორმება
  • საქონლის განადგურების და საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის პირობები და მოთხოვნები
  • გადასახდელებისგადახდის ვალდებულება,  რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას საბაჟო საზღვრის გადაკვეთისას
  • საბაჟო საზღვრის გადაკვეთისას საგადასახადო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სამართალდარღვევები  და  მათზე დაწესებული პასუხისმგებლობები

საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართული ნებისმიერი პირი, რომელთაც სურთ გაიღრმაონ ცოდნა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დადგენილ საქონლის შემოტანა/გატანის საბაჟო პროცედურებზე და საქონლის გაფორმებაზე