რას გთავაზობთ

საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

კურსის მიზანია, მსმენელებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია დაბეგვრის ნორმების აქტუალური და პრობლებური საკითხების შესახებ კონკრეტული მაგალითებისა და ქეისების გამოყენებით

 

  • საწვავის ჩამოწერა(ავტოტრანსპორტი, სპეცტექნიკა და სხვა): შეძენის ლეგიტიმურობა, გაცემის (ჩასხმის) დადასტურება, გახარჯული საწვავის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება, გამონაკლისი შემთხვევები
  • სამივლინებო ხარჯები: მივლინება, დაქირავებით მუშაობა, მუდმივი სამუშაო ადგილი, სამივლინებო ხარჯების შემადგენლობა (სადღეღამისო, მგზავრობის და ბინის დაქირავების ხარჯები) და მათი მნიშვნელოვანი თავისებურებები, მივლინების აღრიცხვა (საავანსო ანგარიშები)
  • კურსთა შორის სხვაობების დაბეგვრა
  • ბარტერული ოპერაციების დაბეგვრა და მისი თავისებურებები
  • არაპირდაპირი მეთოდი და მისი გამოყენება
  • საგადასახადო სამართალდაღვევები და პასუხისმგებლობა (დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება, საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარუდგენლობა, კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა-სხვა ჯარიმები
  • კერძო სექტორში მომუშავე ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები
  • აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენლები
  • საწარმოს სხვადასხვა სპექტრის სპეციალისტები, რომელთაც სჭირდებათ საგადასახადო დაბეგვრის საკითხების ცოდნა