რას გთავაზობთ

საჯარო მოხელის ქცევისა და კომუნიკაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებისათვის

კურსის მიზანია, განიხილოს ადამიანთა, საჯარო მოხელეთა ქცევა და წესები, ამასთანავე ამ ქცევების როლი საჯარო სამსახურში ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებაში, რომელიც აუცილებლად ახდენს გავლენას საჯარო დაწესებულების იმიჯსა თუ რეპუტაციაზე

 • ორგანიზაციული კულტურა და მისი მნიშვნელობა საჯარო სექტორისათვის.
 • კომუნიკაციის მნიშვნელობა ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებაში.
 • პრინციპებსა და კეთილსინდისიერებაზე დაფუძნებული ორგანიზაციული კულტურის შენება და მოხელის ქცევის წესების მნიშვნელობა.
 • ქცევის სტანდარტები საჯარო სამსახურში.
 • ჩაცმის წესი.
 • თანასწორი გარემოს მნიშვნელობა ორგანიზაციული კულტურისა და მოხელის ქცევის კონტექსტში.
 • ეთიკის კოდექსებისა და შინაგანაწესების მნიშვნელობა მოხელის ქცევის განსაზღვრებისას.
 • საჯარო მოხელეთა ქცევის გავლენა დაწესებულების იმიჯსა და რეპუტაციაზე. 
 • ინტერესთა კონფლიქტის რეგულირების მნიშვნელობა.
 • საჩუქრის რეგულირება.
 • საჯარო მოსამსახურის ქცევისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპის ურთიერთმიმართება.
 • პასუხისმგებლობის სქემების არსებობა. 

 

 • საჯარო სამსახურში მომუშავე ან მსურველი პირებისთვის