რას გთავაზობთ

ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების გამოყენებით

სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს ბუღალტრული აღრიცხვის  ძირითადი პრაქტიკული ასპექტებისაქართველოში მოქმედი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.გააცნოს საქართველოში  ბიზნესის  წარმოების  სამართლებრივი  რეგულირების  მთავარი  დოკუმენტი  -  მეწარმეთა  შესახებ კანონი და გამოუმუშავოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებათა სწორი გამოანგარიშების,  ადმინისტრირების  და  აღრიცხვისთვის  აუცილებელი პრაქტიკული ცოდნა; 

• მეწარმეთა შესახებ კანონი – სამეწარმეო საქმიანობის ძირითადი სამართლებრივი საფუძვლები.

• ბუღალტრული აღრიცხვის ცნება, არსი, მოქმედი სტანდარტები. 

• სააღრიცხვო ელემენტები, მათი კლასიფიკაცია და თვისებები 

• ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურა და ინფორმაციის წარდგენის ძირითადი მოთხოვნები 

• ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების ტექნიკა, დარიცხვის მეთოდი, ორადი ასახვა 

• მოკლევადიანი აქტივების აღრიცხვა, მ.შ. დებიტორული დავალიანება (ამონაგები-შემოსავალი რეალიზაციიდან, გადასახდელი დღგ, ცუდი ვალები, თამასუქი), მარაგები (ვაჭრობა, წარმოება, ჩასათვლელი დღგ)

• გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა, მ.შ. ძირითადი საშუალებები (მიღება, ცვეთა, ექსპლუატაცია, გასვლა, გადაფასება, დღგ-ის ჩათვლის თავისებურება, ქონების გადასახადი) და არამატერიალური აქტივები (ცნება და ზოგადი თავისებურებები)

• მოკლევადიანი ვალდებულებები, მ.შ. საბიუჯეტო ვალდებულებები 

• ფულის ღირებულება დროში, მცირე საინვესტიციო გადაწყვეტილებები 

• სესხების და იჯარის აღრიცხვა

• მოგების გადასახადის აღრიცხვა 

• ავანსირებული კაპიტალი, ფინანსური შედეგები, მოგების გამოყენება 

• უცხოური ვალუტა აღრიცხვაში 

• ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების ურთიერთკავშირი და ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

 

  • კერძო სექტორში მომუშავე დამწყები ბუღალტრები
  • საბუღალტრო სფეროში დასაქმების მსურველები
  • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირები
  • საწარმოს სხვადასხვა სპექტრის სპეციალისტები რომელთაც სჭირდება სააღრიცხვო ინფორმაციის სრულყოფილი აღქმა