რას გთავაზობთ

სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს საბიუჯეტო ორგანიზაციების ქონების, აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის წესები და პროცედურები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 • ინვენტარიზაციის მიზანი
 • საინვენტარიზაციო კომისია და კომისიის პასუხისმგებლობა/ვალდებულებები
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების ზოგადი წესები და ნაშთების შემოწმების პროცედურები
 • არაფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაცია
 • ინვენტარიზაციის შედეგების უწყისები და გამოვლენილი სხვაობების რეგულირება
 • ინვენტარიზაციის შედეგებზე ინფორმაციის მომზადება და ინფორმაციის მომხმარებლები
 • ინვენტარიზაციის ფორმები და კავშირი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტებთან
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესებისა და პირობების ასახვა სააღრიცხვო პოლიტიკაში
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები ინვენტარიზაციის შედეგებით
 • სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების შენახვა, ექსპლუატაცია და ანალიზური აღრიცხვის ინფორმაციის დამუშავება მმართველობითი აღრიცხვისათვის.
 • ადმინისტრაციული, ფინანსური და სამეურნეო სამსახურების წარმომადგენლები