რას გთავაზობთ

ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში

კურსის მიზანია მონაწილეებს, დამწყებ ბუღალტრებს, შეასწავლოს საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, აგრეთვე ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების  ძირითადი ელემენტები და მეთოდები, მათი კავშირი ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემასთან

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები და ანგარიშთა გეგმა

 • ბუღალტერიის არსი და პრინციპები 
 • აქტივები, ვალდებულებები და კაპიტალი 
 • ბალანსი და ანგარიშგება 
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და ანგარიშთა გეგმა 

აქტივების აღრიცხვა

 • ფულადი სახსრებით ოპერაციების აღრიცხვა სალაროში, ბანკში  
 • სესხების და ფინანსური იჯარის აღრიცხვა,
 • დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა,
 • წინასწარ გაწეული ხარჯების აღრიცხვა, 
 • მატერიალური მარაგების აღრიცხვა,
 • ძირითადი აქტივების აღრიცხვა,
 • სხვა არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა.

ვალდებულებების აღრიცხვა 

 • ფინანსური ვალდებულებების აღრიცხვა (დეპოზიტები, სესხები და სხვა) 
 • კრედიტორული დავალიანებების აღრიცხვა (მ.შ გადასახადების)
 • მიღებული ავანსების აღრიცხვა  
 • ფინანსური და საოპერაციო იჯარის აღრიცხვა 

შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 

 • შემოსავლების ცნება და კლასიფიკაცია  
 • ხარჯების ცნება და კლასიფიკაცია  
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები  

წმინდა აქტივები/კაპიტალი 

 • საანგარიშგებო პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი
 • გაუნაწილებელი  ნამეტის/დეფიციტის კორექტირებები
 • გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი

ფინანსური ანგარიშგება 

 • ბალანსი
 • ფინანსური შედეგების ანგარიშგება
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის  ანგარიშგება
 • წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება
 • ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება

საჯარო სექტორში დასაქმებული დამწყები ბუღალტრები და დასაქმების მსურველები, რომელთაც სურთ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლიანი შესწავლა.