რას გთავაზობთ

ფინანსური მოდელირება ექსელში

კურსის მიზანია, დაინტერესებული მსმენელები დაეუფლონ ექსელში არსებულ ფინანსურ მანიპულაციებს

  • მონაცემთა ბაზების დამუშავება, მონაცემების შედარება (ინვენტარიზაცია,  ხელფასები და ა.შ)
  • შესყიდვების, დებიტორ/კრედიტორების, ბუღალტრული გატარებების დამუშავება და ანალიზი
  • ხელშეკრულებების ვადების და თანხობრივი ათვისების კონტროლი
  • საწყობისა და ავტოპარკის კონტროლი
  • ფინანსური ფორმების, ფულადი მოძრაობის უწყისი, მოგება-ზარალის უწყისი და საწარმოს ბალანსისი შედგენა
  • ბიუჯეტის დაგეგმვა და შესრულების კონტროლი
  • კომპანიის სტრუქტურის და საშტატო ერთეულების  შექმნა და ანალიზი
  • ანალიტიკოსები
  • ბუღალტრები
  • ფინანსური მენეჯერები