რას გთავაზობთ

ფინანსური მოდელირება ექსელში

კურსის მიზანია, დაინტერესებული მსმენელები დაეუფლონ ექსელში არსებულ ფინანსურ მანიპულაციებს

 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 • What - if Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 • Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)
 • Pivot Table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ შემდეგი ოპერაციების შესრულებას:

 • მონაცემთა ბაზების დამუშავება, მონაცემების შედარება (ინვენტარიზაცია, ხელფასები და ა.შ)
 • შესყიდვების, დებიტორ/კრედიტორების, ბუღალტრული გატარებების დამუშავება და ანალიზი
 • ხელშეკრულებების ვადების და თანხობრივი ათვისების კონტროლი
 • საწყობისა და ავტოპარკის კონტროლი
 • ფინანსური ფორმების, ფულადი მოძრაობის უწყისი, მოგება-ზარალის უწყისი და საწარმოს ბალანსისი შედგენა
 • ბიუჯეტის დაგეგმვა და შესრულების კონტროლი
 • კომპანიის სტრუქტურის და საშტატო ერთეულების შექმნა და ანალიზი
 • ანალიტიკოსები
 • ბუღალტრები
 • ფინანსური მენეჯერები