რას გთავაზობთ

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS ) მიხედვით

კურსის მიზანია, ცენტრალური ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS)  საფუძველზე ბუღალტრული წესების და ანგარიშთა გეგმის გამოყენების  შესწავლა

ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები

საბიუჯეტო კლასიფიკაცია GFS 2014-ის საფუძველზე და  კლასიფიკაციის მოთხოვნები აღრიცხვაში

სახაზინო ოპერაციების აღრიცხვა და სახაზინო  მომსახურების პრინციპები აღრიცხვაში 

IPSAS ის საფუძველზე მომზადებული ბუღალტრული ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა და გამოყენების სპეციფიკა

სააღრიცხვო პოლიტიკის  შემუშავების სპეციფიკა ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მიზნებისთვის

  • სააღრიცხვო პოლიტიკის სტრუქტურა და კრიტერიუმები  IPSAS 3 
  • სააღრიცხვო პოლიტიკის ნიმუშები

ბუღალტრული აღრიცხვა  IPSAS ის   საფუძველზე:  

  • შემოსავლების  კლასიფიკაცია და  შემოსავლებისაღრიცხვა  IPSAS 9   და  IPSAS 23 საფუძცელზე
  • ხარჯებისეკონომიკური კლასიფიკაცია  და     IPSAS 13; IPSAS  14;  IPSAS 19; მოთხოვნები ხარჯების აღრიცხვაში
  • 5.3.სასაქონლო- მატერიალურიფასეულობებისაღრიცხვა IPSAS 12
  • არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა  IPSAS 17:  IPSAS 16; IPSAS 31
  • ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების აღრიცხვა  GFS 2014 და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის საფუძველზე
  • სავალუტო ოპერაციები ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან და კურსთა შორის სხვაობის ბუღალტრული აღრიცხვა  IPSAS 4 მიხედვით
  • ბუღალტრულ აღრიცხვაში IPSAS 21:  IPSAS 26:  IPSAS 36 : IPSAS 37  მოთხოვნების  გათვალისწინება

 

  • სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების, ამავე ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სფეროს წარმომადგენლები.