რას გთავაზობთ

სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის

კურსის მიზანია, იურისტებს გააცნოს სუბსუმციის ოთხ-საფეხურიანი მოდელი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებში ისწავლება და გამოიყენება სამართლებრივი პრობლემის გადასაჭრელად თუ ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხის განსახილველად (ინგლისურად ეს მეთოდი IRAC-ის სახელწოდებითაა ცნობილი) 

  • იურიდიული დასკვნის სტილი
  • სუბსუმციის მეთოდი
  • საკითხის გამოვლენა
  • ნორმა/დეფინიცია
  • სუბსუმცია
  • დასკვნა
  • გადაწყვეტილების სტილი

 

  • იურისტები, რომლებიც ამზადებენ სხვადასხვა შინაარსის სამართლებრივ დასკვნებს