რას გთავაზობთ

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ტრენინგკურსის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს თანამედროვე კარგი მმართველობის პრინციპები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციები და მათი პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები.

  • ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები
  • ინფორმაციის თავისუფლება
  • ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები (აქტები, რეალაქტები, ხელშეკრულებები)
  • ადმინისტრაციული წარმოება
  • ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა მიყენებულ ზიანზე

 

  • საჯარო მოხელეები
  • საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველები
  • სტუდენტები
  • საჯარო მმართველობით დაინტერესებული სხვა პირები