ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

გიორგი მგელაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ციფრული მარკეტინგი - სოციალური მედია
 • ასევე, უძღვება საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრში ციფრული მარკეტინგის კურსებს

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა
 • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი
 • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

 

ეთერ ჩაჩანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/
 • ცვლილებების მართვა (როგორ დავნერგოთ ცვლილებები ორგანიზაციაში)
 • საჯარო დაწესებულებების სტრატეგიული მართვა და პროცესების ოპტიმიზაცია
 • კომუნიკაციის როლი მართვაში
 • დელეგირება და უკუკავშირი
 • ორგანიზაციული კონფლიქტების რეგულირება საჯარო სამსახურებში
 • გუნდის მართვის პრინციპები
 • სამართლებრივი წერა იურისტებისთვის ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კონფლიქტების მართვა თვითმენეჯმენტი და თვითმოტივაცია, თვითანალიზისა და თვითრეფლექსიის ინსტრუმენტები
 • დროის და პრიორიტეტების მართვა

ეკატერინე ქარდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საქართველო და ევროპასთან ასოცირება /DCFTA-ის მიხედვით/
 • ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია
 • შრომის კოდექსის აქტუალურ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრები
 • შრომის მოწყობა ბიზნესში - შრომის კოდექსის ცვლილებების შესაბამისად

 

ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა
 • სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში
 • სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

თამარ ედიშერაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ფინანსურ აღრიცხვაში საერთაშორისო სტანდარტები დამწყებთათვის
 • მთავარი ბუღალტერის სერტიფიცირების პროგრამის მიხედვით (ბაფ-ის კურსები)
 • მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

თენგიზ ჯოხაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • დაიწყე და მართე ბიზნესი, საინვესტიცო წინადადებების მომზადება
 • ტრენინგი ტრენესებისათვის საინვესტიცო წინადადებების მომზადებაში
 • ბიზნეს მოდელის შექმნა
 • პროექტების მართვა

იონა (ირაკლი) კიზირია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვს /მხარჯავი დაწესებულებებისთვის/
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • საგადასახადო კანონმდებლობა /სრული კურსი/
 • საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • მოგების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი მეწარმე სუბიექტებში
 • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)

 

კახა ურიადმყოფელი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები საჯარო სამსახურებში
 • სამართლებრივი წერა
 • საჯარო მოხელის მენეჯერული უნარები - აკრედიტებული სასწავლო კურსი
 • პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები
 • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა
 • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში
 • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
 • საგადასახადო აუდიტის განხორციელების პროცედურები - /პრაქტიკოსი ფინანსტებისა და ბუღალტრებისთვის/

ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)
 • სახელმწიფო შესყიდვები - მოწყობის კონცეფცია, დღევანდელი მდგომარეობა და სამომავლო ცვლილებები
 • სახელმწიფო შესყიდვები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში /ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით/
 • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები დამწყებთათვის
 • IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
 • გადასახადების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში
 • მარაგები და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა/ანგარიშგება
 • ფულის ღირებულება დროში - იჯარის, სესხის და სხვა გადავადებული ანგარიშწორებების აღრიცხვა
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
 • ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტებს შორის კავშირი და ბიზნესის კოეფიციენტები