ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების განახლებული პროგრამა
 • სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში
 • სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში /ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით/
 • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები დამწყებთათვის
 • IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
 • გადასახადების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში
 • მარაგები და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა/ანგარიშგება
 • ფულის ღირებულება დროში - იჯარის, სესხის და სხვა გადავადებული ანგარიშწორებების აღრიცხვა
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
 • ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტებს შორის კავშირი და ბიზნესის კოეფიციენტები

დავით გამყრელიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა
 • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი
 • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

 

იონა (ირაკლი) კიზირია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვს /მხარჯავი დაწესებულებებისთვის/
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • საგადასახადო კანონმდებლობა /სრული კურსი/
 • საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • მოგების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 • ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი მეწარმე სუბიექტებში
 • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)

 

ლაშა კობერიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები
 • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა
 • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში
 • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
 • საგადასახადო აუდიტის განხორციელების პროცედურები - /პრაქტიკოსი ფინანსტებისა და ბუღალტრებისთვის/

ლელა ყურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS ) მიხედვით
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით
 • ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში (დამწყებებისთვის)
 • აღრიცხვა/ანგარიშგება IPSAS - სტანდარტების მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/
 • მარაგების და ძირითადი აქტივების აღრიცხვა IPSAS სტანდარტების მიხედვით
 • ფინანსური ანგარიშგების ფორმები - მათი შევსების წესი

ლელა პატარაია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით
 • აღრიცხვა/ანგარიშგება IPSAS - სტანდარტების მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/

მარი ხურციძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ორმაგი დაბეგვრის შესახებ შეთანხმების გამოყენება

ფიქრია თათარაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა
 • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • შრომის კოდექსის აქტუალურ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრები
 • საჯარო მოხელის მენეჯერული უნარები - აკრედიტებული სასწავლო კურსი
 • პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი
 • ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში

გიორგი რაზმაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი; ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/; TOT ტრენერთა ტრენინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით; პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა; Training of Trainers in English (Experience sharing);

ეკატერინე გოგელაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/; ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კონფლიქტების მართვა;

ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)
 • სახელმწიფო შესყიდვები - მოწყობის კონცეფცია, დღევანდელი მდგომარეობა და სამომავლო ცვლილებები
 • სახელმწიფო შესყიდვები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის